ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND

 

ONDERNEMINGSGEGEVENS

KOLL GROOMING PRODUCTS bvba
Handelsbenaming : DOGGY GROOM
Vogelzangstraat 2, 3600 Genk

E-mail: info@koll-groomingproducts.be
Telefoon: +32 89 353 421

RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0650.807.147

ARTIKEL 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op elke verkoop op afstand tussen KOLL GROOMING PRODUCTS bvba en de koper. Zij maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Alle bepalingen en algemene voorwaarden die in strijd zijn met onze algemene voorwaarden en/of voorkomen op de documenten uitgaande van de koper zijn nietig en worden als onbestaande beschouwd. Geen enkele toegeving of afwijking mag ingeroepen worden als een definitieve regel. Het plaatsen van een bestelling (zowel schriftelijk, mondeling, online als telefonisch) geldt als uitdrukkelijke aanvaarding, zonder enige beperking noch voorbehoud, van deze algemene voorwaarden. Door deze handeling erkent de koper onderhavige algemene voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en aanvaardt hij de uitsluitende toepasselijkheid en voorrang hiervan.

ARTIKEL 2. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds exclusief BTW en alle andere door de koper te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals deze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto’s zijn louter indicatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de vermelde prijzen. Onze bestekken en offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis. Zij zijn gebaseerd op de gegevens verstrekt bij de prijsaanvraag en kunnen op ieder ogenblik aangepast worden aan wijzigingen van lonen, lasten, taksen, heffingen, materiaalkosten of een andere prijsbepalende factor.

ARTIKEL 3. Behoudens andersluidende overeenkomst blijven alle intellectuele, auteursrechtelijke en industriële vermogens- en eigendomsrechten voortvloeiende uit o.m. concepten, plannen, tekeningen, modellen, foto’s, illustraties en andere creaties, ongeacht hun vorm, alsmede alle reproducties hiervan, eigendom van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba. Voorgaande opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 4. Ondanks het feit dat de online catalogus en de webshop van https://www.koll.be/ met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. KOLL GROOMING PRODUCTS bvba is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. KOLL GROOMING PRODUCTS bvba is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Alle foto’s en afbeeldingen zijn louter indicatief, kleuren en afmetingen kunnen afwijken van de werkelijkheid. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KOLL GROOMING PRODUCTS bvba. KOLL GROOMING PRODUCTS bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. KOLL GROOMING PRODUCTS bvba behoudt zich het recht voor (i) om voor de veiligheid en zekerheid van de koper bijkomende informatie te vragen, en (ii) op ieder ogenblik bestellingen te weigeren, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. Dit kan bijvoorbeeld in geval van ernstige tekortkomingen van de koper, te hoge transportkosten, niet uitgevoerde of geweigerde betalingen, stock-breuk of overmacht. Voorgaande opsomming is niet limitatief.

ARTIKEL 5. Levering vindt plaats, naar keuze van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba, via de eigen chauffeur of via een externe koerierdienst. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden KOLL GROOMING PRODUCTS bvba niet. Vertraging in de levering of uitvoering van de verbintenis alsook overschrijding van de overeengekomen termijn geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst. De leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd indien (i) de koper nalaat de nodige inlichtingen, gegevens en/of goedkeuringen over te maken, (ii) in geval van belemmeringen buiten de verantwoordelijkheid van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba, en (iii) indien de koper de betalingscondities niet naleeft.

ARTIKEL 6. De vrijwaringplicht van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba beperkt zich tot het bedrag van de factuur van de betrokken levering. In ieder geval verbindt de koper er zich toe aan KOLL GROOMING PRODUCTS bvba alle elementen te bezorgen betreffende de beweerde schade die hij zou ondergaan, teneinde een tijdige vordering van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba mogelijk te maken ten laste van eventueel verantwoordelijke partijen. In geval van niet naleving van deze laatste bepaling is KOLL GROOMING PRODUCTS bvba bevrijd van elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. KOLL GROOMING PRODUCTS bvba is niet aansprakelijk voor de productaansprakelijkheid zoals bepaald in de wet van 25.02.1991.

ARTIKEL 7. De geleverde goederen – zelfs indien deze werden verwerkt, bewerkt, vermengd of vervangen – blijven eigendom van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba tot aan volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de koper vanaf het ogenblik dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. De levering aan de koper wordt in elk geval gelijk gesteld met de fysieke in bezit name, ongeacht de koper de goederen daadwerkelijk persoonlijk in ontvangst heeft genomen. Het risico gaat echter al over op de koper bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de koper de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door KOLL GROOMING PRODUCTS bvba was geboden.

ARTIKEL 8. Onverminderd artikel 9 kunnen de geleverde goederen niet worden geretourneerd noch omgeruild. Bij annulering van een bestelling door de koper is deze, na aftrek van eventuele reeds betaalde voorschotten, een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% op de totaalprijs of een evenredig deel van deze prijs in geval van gedeeltelijke annulering, na aftrek van eventuele reeds betaalde voorschotten.

ARTIKEL 9. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor kopers die in hun hoedanigheid van consument/particulier (dit is iedere natuurlijke persoon die aankopen verricht voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen) contracteren met KOLL GROOMING PRODUCTS bvba.

De wettelijke garantieplicht van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op deze garantie, moet de koper een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Bij vaststelling van een gebrek moet de koper KOLL GROOMING PRODUCTS bvba zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de koper te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op toonzaal en-/of demogoederen, noch op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik in strijd met doel waarvoor het goed ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het goed, hardhandig gebruik, slecht of een gebrek aan onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van zes (6) maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de koper. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
In geval van een verkoop op afstand heeft de koper heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen – te rekenen vanaf de datum waarop de koper het goed fysiek in bezit krijgt – de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper KOLL GROOMING PRODUCTS bvba via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier op onze website. De koper moet de geleverde goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan KOLL GROOMING PRODUCTS bvba heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan KOLL GROOMING PRODUCTS bvba.
Enkel goederen die ongebruikt, ongewassen, zich in originele verpakking en oorspronkelijke staat bevinden met de bijhorende aangehechte labels, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de koper het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien het teruggestuurde goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt KOLL GROOMING PRODUCTS bvba zich het recht voor om de koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen.

Indien de koper de overeenkomst herroept, zal KOLL GROOMING PRODUCTS bvba alle tot op dat moment van de koper ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), aan de koper terugbetalen, met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat KOLL GROOMING PRODUCTS bvba alle goederen heeft terugontvangen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de koper.

De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: toonzaal- en/of demogoederen; goederen die niet volledig zijn; goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne of waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; gebruikte, vuile en/of (zichtbaar) beschadigde goederen; goederen die werden gemonteerd tot een afgewerkt eindproduct; goederen die niet meer als nieuw uitzien of welke niet meer verder kunnen worden verkocht; gepersonaliseerde en/of op maat gemaakte goederen; goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere goederen.

ARTIKEL 10. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten schriftelijk en aangetekend bij KOLL GROOMING PRODUCTS bvba toekomen binnen de acht (8) kalenderdagen na levering. Daarna worden de goederen geacht conform en aanvaard te zijn. Gebrek aan overeenstemming met betrekking tot de maten, kleuren en presentatie worden uitdrukkelijk en in alle gevallen als zichtbare gebreken beschouwd. Deze opsomming is niet beperkend. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren binnen de acht (8) kalenderdagen na de factuurdatum. De koper verzaakt uitdrukkelijk aan zijn recht om zijn betalingsverplichting op te schorten, ongeacht welke reden.

ARTIKEL 11. Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand telt. De eventueel toegestane kortingen vervallen in geval van niet-betaling. In geval van wanbetaling of het niet-naleven van welke verplichting ook is, onafgezien van de intrestvergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 125,00), onverminderd het recht van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba om vergoeding te eisen voor de reëel geleden schade en gemaakte kosten. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere innings- en gerechtskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet-vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij gehele of gedeeltelijke niet-tijdige betaling van hoger vermelde nalatigheidsinteresten en schadebeding.

ARTIKEL 12. Ingeval de koper in gebreke blijft onderhavige overeenkomst of elke andere met KOLL GROOMING PRODUCTS bvba afgesloten overeenkomst gedeeltelijk of geheel uit te voeren (waaronder begrepen niet-tijdige betaling), is KOLL GROOMING PRODUCTS bvba gerechtigd van rechtswege en zonder aanmaning de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding of andere verplichtingen in hoofde van KOLL GROOMING PRODUCTS bvba. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

ARTIKEL 13. KOLL GROOMING PRODUCTS bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, (kennelijk) onvermogen of bewezen herhaalde wanbetaling alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand (waaronder invereffeningstelling, ontbinding) van de koper.

ARTIKEL 14. Wanneer KOLL GROOMING PRODUCTS bvba ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid is de overeenkomst uit te voeren, behoudt KOLL GROOMING PRODUCTS bvba zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist. De eventuele overhandiging van een wisselbrief door de koper en de aanvaarding daarvan door KOLL GROOMING PRODUCTS bvba impliceert niet dat tot schuldvernieuwing werd overgegaan. De totstandkoming van de overeenkomst geldt als overeenkomst van overdracht van schuldvordering.

ARTIKEL 15. Elke verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving (‘Global Data Protection Regulation’). KOLL GROOMING PRODUCTS bvba maakt gebruik van passende beveiligingstechnologieën en -maatregelen en bewaart de toevertrouwde persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de contractuele relatie, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen. De koper erkent en stemt er expliciet mee in dat KOLL GROOMING PRODUCTS bvba de verstrekte persoonsgegevens mag verwerken en doorgeven aan verbonden ondernemingen en subverwerkers (waaronder externe medewerkers en softwareproviders). De volledige privacyverklaring is raadpleegbaar op volgende website https://www.koll.be/. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met gegevensverwerking door KOLL GROOMING PRODUCTS bvba, haar privacybeleid en de uitoefening van het recht op inzage/op rechtzetting of verbetering e.d.m. kan de koper steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@koll-groomingproducts.be.

ARTIKEL 16. Tijdens een bezoek aan https://www.koll.be/ kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 17. KOLL GROOMING PRODUCTS bvba behoudt zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in de algemene voorwaarden. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden (geheel of gedeeltelijk) nietig, ongeldig of niet afdwingbaar zou blijken te zijn, zal dit beperkt blijven tot de betrokken bepaling en zonder invloed zijn op de overige bepalingen.

ARTIKEL 18. Alle met KOLL GROOMING PRODUCTS bvba afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (België) bevoegd.

0/5 (0 Reviews)